Statut

Czym się zajmujemy

Postanowienia ogólne

 

 

Grupa inicjatywna tworząca obecne stowarzyszenie zebrała się w roku 2017 i od tego momentu prowadziło działalność jako nieformalna grupa wsparcia.  Decyzja

o sformalizowaniu działań i przekształceniu grupy nieformalnej w stowarzyszenie jest efektem zwiększającej się liczby podopiecznych i sprecyzowania kierunków działania.

 

Stowarzyszenie Po drugiej stronie cukru zostało zarejestrowane  03.03.2020 roku.

 

 

 

POBIERZ STATUT

Teren działania, siedziba,

jednostki organizacyjne 

 

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Podopiecznymi są przede wszystkim rodziny

z terenu województwa lubuskiego oraz miast sąsiadujących, graniczących z lubuskim.

Celami głównymi

stowarzyszenia są:

 

  • Pomoc, opieka i wsparcie obejmujące rodziny, których członkowie (a w szczególności dzieci i młodzież) chorują przewlekle na cukrzycę typu 1, choroby jej towarzyszące i inne choroby przewlekłe;

  • Organizacja działań podnoszących poziom opieki medycznej, z uwzględnieniem pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla osób chorych i ich rodzin;

  • Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat cukrzycy typu 1, chorób jej towarzyszących i innych chorób przewlekłych

Władze i zarząd stowarzyszenia

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

  • Walne Zebranie Członków  
  • Zarząd Stowarzyszenia,
  • Komisja Rewizyjna.

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Rozstrzyga ostatecznie

o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają

z realizacji jego statutowych celów.

Majątek i finanse

 

Źródłami powstania majątku

Stowarzyszenia są:

  • Składki członkowskie
  • Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  • Dotacje, subwencje, udziały i lokaty,
  • Dochody z własnej działalności

 

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową,

w szczególności dochód nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

Dane rejestrowe

 

Nazwa:

Stowarzyszenie Po drugiej stronie cukru

 

Adres rejestracyjny:

ul. Krokusowa 12

65-012 Zielona Góra

 

KRS: 0000830852

NIP:  9292034481

REGON: 385726276

 

NR KONTA: 77 2530 0008 2046 1067 1376 0001

Statut Stowarzyszenia 

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.