Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave. 

Statut Stowarzyszenia 

Dane rejestrowe

 

Nazwa:

Stowarzyszenie Po drugiej stronie cukru

 

Adres rejestracyjny:

ul. Krokusowa 12

65-012 Zielona Góra

 

KRS: 0000830852

NIP:  9292034481

REGON: 385726276

 

NR KONTA: 77 2530 0008 2046 1067 1376 0001

Majątek i finanse

 

Źródłami powstania majątku

Stowarzyszenia są:

  • Składki członkowskie
  • Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  • Dotacje, subwencje, udziały i lokaty,
  • Dochody z własnej działalności

 

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową,

w szczególności dochód nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

Władze i zarząd stowarzyszenia

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

  • Walne Zebranie Członków  
  • Zarząd Stowarzyszenia,
  • Komisja Rewizyjna.

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Rozstrzyga ostatecznie

o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają

z realizacji jego statutowych celów.

Celami głównymi

stowarzyszenia są:

 

  • Pomoc, opieka i wsparcie obejmujące rodziny, których członkowie (a w szczególności dzieci i młodzież) chorują przewlekle na cukrzycę typu 1, choroby jej towarzyszące i inne choroby przewlekłe;

  • Organizacja działań podnoszących poziom opieki medycznej, z uwzględnieniem pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla osób chorych i ich rodzin;

  • Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat cukrzycy typu 1, chorób jej towarzyszących i innych chorób przewlekłych

Teren działania, siedziba,

jednostki organizacyjne 

 

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Podopiecznymi są przede wszystkim rodziny

z terenu województwa lubuskiego oraz miast sąsiadujących, graniczących z lubuskim.

POBIERZ STATUT

Postanowienia ogólne

 

 

Grupa inicjatywna tworząca obecne stowarzyszenie zebrała się w roku 2017 i od tego momentu prowadziło działalność jako nieformalna grupa wsparcia.  Decyzja

o sformalizowaniu działań i przekształceniu grupy nieformalnej w stowarzyszenie jest efektem zwiększającej się liczby podopiecznych i sprecyzowania kierunków działania.

 

Stowarzyszenie Po drugiej stronie cukru zostało zarejestrowane  03.03.2020 roku.

 

 

 

Czym się zajmujemy

Statut